Inicio -> Ciutadania -> Cultura

Relació d'expropiacions per les obres de condicionament de les rotondes de l'avinguda de Ses Païsses.

Torna Imprimiu

Aprovació de la relació inicial de béns i drets afectats per l'expropiació en relació al "Projecte de condicionament de tres glorietes de la E-30 a Sant Antoni de Portmany", i sol·licitud d'urgent ocupació, al terme municipal de Sant Antoni de Portmany.


LogoAytoA

Aprovat definitivament el "Projecte de condicionament de tres glorietes de la E-30 a Sant Antoni de Portmany", per acord del Consell Executiu de data 11 d'octubre de 2018, que va ser publicat al BOIB núm. 140 del dia 8 de novembre de 2018, i aprovada per resolució de la Consellera executiva del Departament de Territori i Mobilitat en data 23 d'abril de 2019, la relació inicial individualitzada dels béns i drets afectats per l'expropiació, que consten en l'annex adjunt, amb caràcter previ a sol·licitar la declaració d'urgència en l'ocupació que haurà de verificar-se davant el Govern de les Illes Balears, s'inicia el període d'informació pública conforme a l'establert a l'article 18 de la Llei d'expropiació forçosa i l'article 17 del Reglament, per un termini de quinze (15) dies comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquest edicte al tauló d'anuncis de l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany.

Totes les persones interessades poden formular les al·legacions que estimin oportunes a fi de rectificar possibles errors que s'apreciïn en la relació dels béns i drets afectats per l'expropiació que consten en l'annex adjunt, i als efectes previstos a l'article 56.1 del Reglament de la Llei d'expropiació forçosa aprovat per Decret de 26 d'abril de 1957 referent a la urgent ocupació.

Transcorregut el termini assenyalat i en el cas que no s'hi presentin al·legacions ni reclamacions, es podrà entendre definitiva la relació de béns i drets a expropiar i, consegüentment, se sol·licitarà la declaració de urgència en l'ocupació dels béns i drets.

Els plànols parcel·laris i la resta de documentació poden examinar-se a les dependències de l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany i a la seu electrònica municipal, així com a les dependències del Consell Insular d'Eivissa (Secció d'Expropiacions), avinguda d'Espanya, núm. 49, 4a planta.

Descàrrega d'arxius

Data de l'última modificació: dimarts, 14 de maig de 2019


Ajuntament de Sant Antoni de Portmany
Passeig de la Mar 16. CP 07820 Illes Balears (España)
Telèfon:971 34 01 11 | Fax:971 34 41 75
adreça electrònica:
ajuntament@santantoni.net