Inicio

Obertura del període d'informació pública per a l'aprovació del projecte d'obres de remodelació de la Plaça S'Era d'en Manyà

Torna Imprimiu

Equipaments Municipals i Infraestructures


LogoAytoA

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany, en sessió celebrada el dia 26 de novembre de 2018, en expedient administratiu 5026/2018, va acordar l'aprovació inicial del projecte d'obres de remodelació de la Plaça S'Era d'en Manyà, i en compliment del que es disposa en l'article 149.1 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, Municipal i de Règim Local de les Illes Balears, se sotmet a informació pública per un termini de 15 dies hàbils comptadors des de l'endemà al de la publicació del present anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, a l'efecte de que les persones físiques o jurídiques, associacions, entitats veïnals i totes aquelles que estiguin interessades formulin les observacions que considerin pertinents.El projecte d'obres es troba disponible, en hores d'oficina, en el departament d'Equipaments Municipals i Infraestructures d'aquest Ajuntament (Passeig de la Mar, 16). Així mateix, el projecte estarà a la disposició dels interessats a la pàgina web de l'Ajuntament.

Descàrrega d'arxius

Descargar archivo

Proyecto de obras remodelación Plaza S'Era d'en Manyà
Tipo de archivo: PDF | Idioma: Catalán

Data de l'última modificació: dimarts, 27 de novembre de 2018


Expedició certificats de resident
banner_lineaVerde_dret
Seu Electrònica

Ajuntament de Sant Antoni de Portmany
Passeig de la Mar 16. CP 07820 Illes Balears (España)
Telèfon:971 34 01 11 | Fax:971 34 41 75
adreça electrònica:
ajuntament@santantoni.net