Inicio

Obertura del període d'informació pública per a l'aprovació inicial del projecte de remodelació de la Plaça Coixet.

Torna Imprimiu

Equipaments municipals i infraestructures


LogoAytoA

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany, a la sessió celebrada el 11 d'Octubre de 2018, en expedient administratiu 4117/2018, va acordar l'aprovació inicial del projecte d'obres de remodelació de la Plaça Coixet, i en compliment del que disposa l'article 149.1 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, se sotmet a informació pública per un termini de 15 dies hàbils, comptadors de l'endemà de la publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, per tal que les persones físiques o jurídiques, associacions, entitats veïnals i les que hi estiguin interessades, puguin formular-hi les observacions que considerin pertinents.

El projecte d'obres es troba disponible, en hores d'oficina, al departament d'Equipaments municipals i Infraestructures d'aquest Ajuntament (Passeig de la Mar, 16).

Descarregar documentació

Data de l'última modificació: dijous, 18 d'octubre de 2018


Expedició certificats de resident
banner_lineaVerde_dret
Seu Electrònica

Ajuntament de Sant Antoni de Portmany
Passeig de la Mar 16. CP 07820 Illes Balears (España)
Telèfon:971 34 01 11 | Fax:971 34 41 75
adreça electrònica:
ajuntament@santantoni.net