Inicio

Procediment selectiu per a la constitució d'una borsa de treball de peons d'obres i serveis municipals

Torna Imprimiu

Bases reguladores i convocatòria.


Recursos Humans

A continuació poden descarregar-se les bases reguladores del procediment selectiu per a la constitució d'una borsa de treball de peons d'obres i serveis municipals, com a personal laboral temporal de l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany, mitjançant el sistema de concurs-oposició.

Les sol·licituds per participar en el procés selectiu, hauran de presentar-se, segons el model normalitzat que figura en l'Annex II de les presents bases, dirigides al Sr. Alcalde de l'Ajuntament de Sant Antoni de Pormany dins del termini de 15 dies naturals a explicar des del següent a la publicació d'aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial dels Illes Balears (BOIB). Si l'últim dia de presentació fos dissabte o festiu, el termini s'entendrà ampliat fins a l'endemà hàbil. Així mateix, les bases de la convocatòria es publicaran en el tauler d'anuncis i pàgina web www.santantoni.net de l'Ajuntament.

Les sol·licituds podran presentar-se en el Registre General d'Entrada de la Corporació, situat en el Passeig de la Mar n.º 16, en horari d'atenció al públic, a la Seu Electrònica (http://santantoni.sedelectronica.es) o per qualsevol dels mitjans admesos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Les instàncies presentades en la forma prevista en el citat article 16, hauran de comunicar-se, abans de la finalització del termini de presentació d'instàncies, al Departament de Recursos Humans per fax (971344175), o al correu electrònic rrhh@santantoni.net, amb la justificació de l'enviament on consti la data de remissió de la sol·licitud del dia en què es presenta.

Data de l'última modificació: dilluns, 23 d'abril de 2018


Expedició certificats de resident
banner_lineaVerde_dret
Seu Electrònica

Ajuntament de Sant Antoni de Portmany
Passeig de la Mar 16. CP 07820 Illes Balears (España)
Telèfon:971 34 01 11 | Fax:971 34 41 75
adreça electrònica:
ajuntament@santantoni.net