Inicio

Convocatòria d'1 plaça de Policia Local de l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany mitjançant el procediment extraordinari

Torna Imprimiu

BOIB Núm. 132 de 28 d'octubre de 2017 i BOE Núm. 285 de 23 de novembre de 2017.


Recursos Humans

Al BOE Núm. 285 de 23 de novembre de 2017 s'ha publicat la resolució de 2 de novembre de 2017, de l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany (Illes Balears), referent a la convocatòria per proveir diverses places.

Al «Butlletí Oficial dels Illes Balears» número 132, de 28 d'octubre de 2017, s'han publicat íntegrament les bases que han de regir lass convocatòria per proveir una plaça d'Agent de la Policia Local, procediment extraordinari, pertanyents a l'escala d'Administració Especial, subescala Serveis Especials i classe de Policia Local, mitjançant el sistema de concurs-oposició.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals, a explicar des del següent al de la publicació d'aquesta resolució en el «Butlletí Oficial de l'Estat».

Els successius anuncis referents a aquesta convocatòria, quan procedeixin de conformitat amb les bases, es faran públics en la forma prevista a les pròpies bases.

A continuació es pot descarregar tota la documentació referent a aquesta convocatòria. S'hauran d'usar els models normalitzats.

La documentació es podrà presentar:

- A través del registre electrònic de la Seu Electrònica de l'Ajuntament buscant el tràmit "RRHH - Participació en procediment selectiu" al catàleg de tràmits (http://santantoni.sedelectronica.es/dossier).

- En el registre d'entrada presencial de l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament (Passeig del Mar, 16, 07820, Sant Antoni de Portmany, Illes Balears).

Data de l'última modificació: dijous, 23 de novembre de 2017


Expedició certificats de resident
manten.santantoni.net
Seu Electrònica

Ajuntament de Sant Antoni de Portmany
Passeig de la Mar 16. CP 07820 Illes Balears (España)
Telèfon:971 34 01 11 | Fax:971 34 41 75
adreça electrònica:
ajuntament@santantoni.net