Inicio

Convocatòria de 7 places d'agents de la Policia Local, personal funcionari de carrera de l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany

Torna Imprimiu

BOIB Núm. 132 de 28 d'octubre de 2017 i BOE Núm. 285 de dijous 23 de novembre de 2017.


Recursos Humans

Al BOE Núm. 285 de dijous 23 de novembre de 2017 s'ha publicat la resolució de 2 de novembre de 2017, de l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany (Illes Balears), referent a la convocatòria per proveir diverses places.

Al «Butlletí Oficial dels Illes Balears» número 132, de 28 d'octubre de 2017, s'han publicat íntegrament les bases que han de regir la convocatòria per proveir set places d'Agents de la Policia Local, procediment ordinari, pertanyents a l'escala d'Administració Especial, subescala Serveis Especials i classe de Policia Local, mitjançant el sistema de concurs-oposició.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals, a comptar des del següent al de la publicació d'aquesta resolució en el «Butlletí Oficial de l'Estat».

Els successius anuncis referents a aquesta convocatòria, quan procedeixin de conformitat amb les bases, es faran públics en la forma prevista a les pròpies bases.


A continuació es pot descarregar tota la documentació referent a aquesta convocatòria. S'hauran de fer servir els models normalitzats.

La documentació es podrà presentar:

- A través del registre electrònic de la Seu Electrònica de l'Ajuntament buscant el tràmit "RRHH - Participación en procedimiento selectivo" al catàleg de tràmits (http://santantoni.sedelectronica.es/dossier).

- Al registre d'entrada presencial de la Oficina d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament (Passeig de la Mar, 16, 07820, Sant Antoni de Portmany, Illes Balears).

Data de l'última modificació: dijous, 23 de novembre de 2017


Expedició certificats de resident
banner_lineaVerde_dret
Seu Electrònica

Ajuntament de Sant Antoni de Portmany
Passeig de la Mar 16. CP 07820 Illes Balears (España)
Telèfon:971 34 01 11 | Fax:971 34 41 75
adreça electrònica:
ajuntament@santantoni.net