Inicio

Xerrada informativa sobre l'obligació de certes persones jurídiques a relacionar-se electrònicament amb l'administració

Torna Imprimiu

Xerrada dirigida a clubs, associacions i empreses del municipi el divendres 3 de febrer de 2017 a les 19:30h al Centre Cultural Cervantes


Seu Electrònica

L'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany realitzarà, divendres que ve 3 de febrer a les 19:30 a l'Auditori del Centre Cultural Cervantes, per als clubs, associacions i empreses del municipi, una xerrada explicativa sobre l'obligació que certes persones jurídiques tenen de relacionar-se electrònicament amb l'administració.

El passat 2 d'octubre de 2016 va entrar en vigor la Llei 39/2015 en la qual s'obliga a certes persones jurídiques a relacionar-se amb l'administració de manera electrònica.

D'acord amb el que s'indica en l'article 14 d'aquesta Llei totes les notificacions que l'Ajuntament enviï aquestes persones jurídiques, així com els registres d'entrada que aquestes realitzin per presentar documentació, han d'efectuar-se de forma telemàtica a través de la Seu Electrònica (http://santantoni.sedelectronica.es).

Per realitzar aquest tipus de tràmits serà necessari disposar d'un certificat electrònic vàlid tal com s'explica en accedir a la part privada de la nostra Seu (http://santantoni.sedelectronica.es/login).

En la xerrada es mostrarà el funcionament de la Seu Electrònica de l'Ajuntament i s'explicaran els diferents tipus de certificat electrònic vàlids i com han d'obtenir-se.

Referència a legislació:

Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Article 14. Dret i obligació de relacionar-se electrònicament amb les Administracions Públiques.

2. En tot cas, estaran obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les Administracions Públiques per a la realització de qualsevol tràmit d'un procediment administratiu, almenys, els següents subjectes:

a) Les persones jurídiques.

b) Les entitats sense personalitat jurídica.

c) Els qui exerceixin una activitat professional per la qual es requereixi colegiación obligatòria, per als tràmits i actuacions que realitzin amb les Administracions Públiques en exercici d'aquesta activitat professional. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'entendran inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.

d) Els qui representin a un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.

e) Els empleats de les Administracions Públiques per als tràmits i actuacions que realitzin amb elles per raó de la seva condició d'empleat públic, en la forma en què es determini reglamentàriament per cada Administració.

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10565&p=20151002&tn=2

Data de l'última modificació: dimecres, 1 de febrer de 2017


Expedició certificats de resident
manten.santantoni.net
Seu Electrònica

Ajuntament de Sant Antoni de Portmany
Passeig de la Mar 16. CP 07820 Illes Balears (España)
Telèfon:971 34 01 11 | Fax:971 34 41 75
adreça electrònica:
ajuntament@santantoni.net