Inicio -> Ciutadania -> Atenció al ciutadà -> Calendari de cobraments

Calendari de cobrament

Torna Imprimiu

Calendari

PERÍODE VOLUNTARI DE COBRANÇA DE TRIBUTS

Juan Mari Riera, tresorer accidental de l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany (Illes Balears),

FAIG SABER:

Que entre el dies 1 de juliol i 31 d'agost de 2015 estan al cobrament en període voluntari els següents tributs municipals, corresponents a l'exercici econòmic de 2015:

· Impost sobre vehicles de tracció mecànica.
· Impost sobre béns immobles de caràcter urbà.
· Impost sobre béns immobles de caràcter rústic.
· Impost sobre activitats econòmiques.
· Taxes relacionades amb béns immobles que comprèn:
- Taxa de recollida de les escombraries.
- Taxa per la utilització de l'abocador.
- Taxa per guals (reserva d'estacionament).

Els contribuents poden pagar a les sucursals de la Banca March, Banc Santander, Banc Mare Nostrum (BMN), Banc Sabadell, Banc BBVA i als caixers automàtics de Caixa Bank, presentant-hi el document d'avís de pagament; o bé a la caixa de l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament (passeig de la Mar, 16), en l'horari d'atenció al públic.

Transcorregut aquest termini, es procedirà al cobrament per la via de constrenyiment, i s'hi afegiran els corresponents recàrrecs del període executiu, els interessos de demora i, si és el cas, les costes que es produeixin.

Us recordam que també existeix la possibilitat de domiciliar els pagaments a través de bancs i caixes d'estalvi.

Avís: El cobrament dels rebuts domiciliats es farà el 20 d'agost .

Sant Antoni de Portmany, 2 de juliol de 2015

Data de l'última dilluns, 6 de juliol de 2015


Ajuntament de Sant Antoni de Portmany
Passeig de la Mar 16. CP 07820 Illes Balears (España)
Telèfon:971 34 01 11 | Fax:971 34 41 75
adreça electrònica:
ajuntament@santantoni.net