Inicio -> Ciudadanía -> Educación -> Consell escolar municipal de Sant Antoni de Portmany

Consell escolar municipal de Sant Antoni de Portmany

Volver ImprimirEl Consell Escolar Municipal de Sant Antoni de Portmany (CEMSAP) és
l'òrgan de consulta i participació de la comunitat educativa del municipi de Sant Antoni
de Portmany en la programació de l'ensenyament no universitari amb facultats per
assessorar, consultar, promoure i recomanar dins el seu àmbit de competències. Així
mateix les seves funcions abraçaran, en el que escaigui, la programació de
l'ensenyament no universitari desenvolupat a altres municipis de l'illa amb alumnes
provinents de Sant Antoni de Portmany.

Objectius

- Mantenir un corrent d'informació, estudi i deliberació entre les Administracions
educatives i els diferents sectors de la comunitat escolar sobre totes les actuacions,
planificacions i problemàtica general que afecta als centres educatius del municipi i si
n'era el cas , en altres municipis de l'illa amb alumnes provinents de Sant Antoni de
Portmany.

- Possibilitar que les línies d'actuació de la Conselleria competent en educació del
Govern de les Illes Balears, el Departament competent del Consell Insular d'Eivissa i
de la Regidoria competent en matèria d'educació de l'Ajuntament, comptin amb la
consulta i assessorament dels sectors implicats.

- Sensibilitzar tot el municipi, entitats i ciutadans en particular, sobre la importància
de la participació dels treballadors i treballadores de l'ensenyament, les famílies i els
alumnes en el procés educatiu així com en la gestió dels centres.

- Establir un marc de participació i aportació ciutadanes en diferents actuacions en el
camp educatiu del nostre municipi:
- Estudi de la problemàtica escolar i possibles solucions.
- Activitats culturals - educatives destinades als alumnes.
- Organització de cursets, seminaris, conferències, debats.

 Competències i altres disposicions

El Consell Escolar Municipal serà informat i/o consultat sobre els següents
assumptes:
- Convenis i acords de col·laboració amb l'Administració Educativa i altres institucions i
organitzacions que afectin a l'ensenyament no universitari de l'àmbit del municipi o, si
n'era el cas, d'altres de l'illa que tinguin alumnes provinents de Sant Antoni de
Portmany.

- Les actuacions en els serveis educatius complementaris i extraescolars que
incideixen en el funcionament dels centres educatius, tenint cura d'atendre les
necessitats educatives especials que es presenten en el context de cada centre.

- La creació de centres educatius nous i el seu emplaçament; la reforma o modificació
dels centres docents existents en el municipi.

- Programes i plans d'actuació municipals relacionats amb la conservació, el
manteniment, els usos extraescolars i la vigilància dels centres docents.

- El desenvolupament d'activitats de caire compensatori per corregir les desigualtats
conseqüència d'un entorn cultural, social o econòmic desfavorable.
- Els plans per l'enriquiment i optimització dels recursos humans i materials del
municipi.

- Procés d'escolarització: adjudicació de les places escolars, planificació del procés
d'escolarització i mapa escolar, distribució d'alumnes d'incorporació tardana i/o amb
necessitats educatives especials i, vigilància del compliment de l'obligatorietat de
l'ensenyament.

- Les activitats educatives encaminades a augmentar les experiències d'aprenentatge
dels escolars, tenint cura d'oferir un ensenyament de qualitat, igualitari que promogui
els valors democràtics de convivència, solidaritat i respecte a les diferències
socioculturals que es manifesten en el municipi.

- Les activitats educatives per donar a conèixer entre els escolars el patrimoni natural i
cultural del municipi.

- Edició i distribució de materials didàctics per a la promoció dels valors patrimonials,
culturals i identitaris del municipi, els quals s'ofereixin sobre una base de coneixements
científics que ajudin a l'alumnat a tenir una visió de la nostra societat crítica i
constructiva.

- Pressupostos municipals de la Regidoria d'Educació.

- Constitució i funcionament de patronats o d'instituts municipals d'educació.

- Totes les competències educatives que afectin a l'ensenyament no universitari en les
etapes i modalitats que la legislació vigent atorga als municipis.

- Qualsevol altre tema relacionat amb l'educació, ja sigui en relació al sistema escolar
o a la comunitat educativa en general atenent a les necessitats específiques que es
manifestin en el municipi de Sant Antoni de Portmany.

Composició

- El Consell Escolar Municipal, en concordança amb el previst a l'article 8 del
decret 10/2003 de 14 de febrer, serà integrat per:

-President. El president del Consell Escolar Municipal de Sant Antoni de Portmany
serà l'Alcalde o la persona en qui delegui.
.
-Vicepresident. El Vice-president serà designat per l'Ajuntament de Sant Antoni de
Portmany d'entre els membres del Consell Escolar Municipal
.
-Vocals. Designats per l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany en funció de la
representativitat dels sectors i a proposta, si s'escau, de les organitzacions o entitats
representatives
a) Vocals en representació de:
Professorat, APIMAS, Alumnes i PAS

b) Vocals en representació de l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany

c) Vocal en representació dels centres públics i privats del municipi

d) Vocals designats per l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany en representació
d'associacions o entitats d'àmbit local o en virtut de capacitats o mèrits personal
relacionats amb l'educació

La composició del nou CEMSAP compta amb un total de 19 membres:
17 vocals,  vice-president i  president.
Així mateix, l'Ajuntament designarà un funcionari perquè exerceixi les funcions de
secretari del Consell Escolar Municipal, en veu i sense vot.

Estructura i funcionament

El CEMSAP està constituït pel Ple. Al Ple, com a màxim òrgan de deliberació i decisió del CEMSAP integrat per tots els membres i li correspon:
- Debatre i aprovar els informes i dictàmens referents a les competències pròpies del
CEMSAP.
- Atendre les consultes que li faci l'Ajuntament, el Consell Insular i la Conselleria
competent en matèria d'educació, o d'altres organismes públics. Així mateix també
s'admetran les consultes que facin els ciutadans i les associacions, a través de
qualsevol dels vocals
- Proposar i aprovar la creació de comissions, si n'hi hagués, i de les persones que les
coordinaran.
- Demanar informació a l'Ajuntament, al Consell Insular d'Eivissa i a la Conselleria
competent en matèria d'educació i d'altres conselleries del Govern de les Illes Balears
sobre qualsevol matèria que afecti al camp d'actuació del CEMSAP.
- Elevar informes, dictàmens i propostes a l'Ajuntament, al Consell Insular d'Eivissa i a
la Conselleria competent en matèria d'educació i d'altres Conselleries del Govern de
les Illes Balears sobre qüestions relacionades amb la seva competència.
- Aprovar la memòria anual de CEMSAP.
- Aprovar la constitució i composició dels grups de treball a les comissions, si n'hi
hagués.

El Plenari del Consell es reunirà, en sessió ordinària, com a mínim una vegada cada trimestre escolar i coincidint amb l'inici i la finalització del curs escolar i en sessió extraordinària, sempre que ho consideri oportú.

Per a qualsevol consulta en relació al CEMSAP us podeu adreçar a la regidoria d'Educació i Cultura, per telf. al 971 34 0111 o a l'adreça electrònica consellescolar@santantoni.net

Fecha última modificación:Passeig de la Mar 16. CP 07820 Illes Balears (España)
Teléfono: 971 34 01 11 | Fax: 971 34 41 75
Correo electrónico: ajuntament@santantoni.net