Inicio -> Ciutadania -> Policia Local -> Videovigilància

Videovigilància

Torna Imprimiu

Zona Videovigilada

Informació sobre els sistemes de videovigilància de l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany

L'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany té instal·lats sistemes de videovigilància a la via pública i en algunes dependències municipals per garantir la seguretat de les persones, els béns i les instal·lacions, i facilitar la feina de la Policia Local, la resta de forces i cossos de seguretat de l'Estat i de jutjats i tribunals si fos necessari.

Aquests sistemes estan controlats per la Policia Municipal i el Departament de Tecnologies de la Informació de l'Ajuntament. La seua instal·lació i gestió es realitza d'acord amb les normatives vigents en matèria de seguretat ciutadana, trànsit i protecció de dades.

Els sistemes capten i registren imatges les 24 hores del dia de manera que faciliten les actuacions de la Policia Local i de la resta de forces i cossos de seguretat de l'Estat, tant en temps real com a posteriori durant l'aclariment de fets i aportació de proves.

SISTEMA DE VIDEOVIGILÀNCIA DE LA VIA PÚBLICA

Permet la visualització i enregistrament d'imatges a carrers i espais de la via pública que han estat autoritzats per la Delegació del Govern, amb informe favorable de la Comissió de Garanties de Videovigilància.

Les zones videovigilades es troben degudament senyalitzades a la via pública i són les següents:

Les finalitats específiques d'aquesta instal·lació són:
1. Assegurar la convivència ciutadana, eradicar la violència i l'ús pacífic de les vies i els espais públics, així com prevenir la comissió de delictes, faltes i infraccions relacionats amb la seguretat pública.
2. El control, la regulació, la vigilància i la disciplina del trànsit a les via pública.
Aquestes finalitats estan legitimades per:
· Llei orgànica 4/2015, de 30 de març, de protecció de la seguretat ciutadana.
· Llei orgànica 4/1997, de 4 d'agost, per la qual es regula la utilització de videocàmeres per les forces i cossos de seguretat en llocs públics.
· Reial decret 596/1999, de 16 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament i execució de la Llei orgànica 4/1997.
· REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades). (Art. 6.1.e).
La instal·lació i les seues finalitats estan autoritzades per:
· La finalitat 1 està autoritzada per la resolució de la Delegació de Govern a les Illes Balears de 15 de juny de 2018.
· La finalitat 2 està autoritzada per resolució de l'Alcaldia de l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany, 2018-1598 de 18 de maig de 2018.
Els afectats poden exercir els seus drets de protecció de dades davant l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany a:
Seu Principal de l'Ajuntament: passeig de la Mar, 16, 07820, Sant Antoni de Portmany.
Seu electrònica: https://santantoni.sedelectronica.es.

Registre d'activitats: videovigilància de la via pública

Responsable: Ajuntament de Sant Antoni de Portmany.
Activitat de tractament: videovigilància de la via pública.
Legitimació del tractament:
· Article 6.1.e del RGPD: compliment d'una missió d'interès públic.
· Llei orgànica 4/2015, de 30 de març, de protecció de la seguretat ciutadana.
· Llei orgànica 4/1997, de 4 d'agost, per la qual es regula la utilització de videocàmeres per les forces i cossos de Seguretat en llocs públics.
· Reial decret 596/1999, de 16 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament i execució de la Llei orgànica 4/1997.
Finalitats del tractament:
Assegurar la convivència ciutadana, eradicar la violència i l'ús pacífic de les vies i els espais públics, així com prevenir la comissió de delictes, faltes i infraccions relacionats amb la seguretat pública.
El control, la regulació, la vigilància i la disciplina del trànsit a les via pública.
Dades del contacte del Delegat de Protecció de Dades: dpd@santantoni.net
Categories de dades personals: imatge.
Categories d'afectats: ciutadans.
Descripció de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat: el sistema és només accessible des de les xarxes internes de l'Ajuntament i només per als usuaris autoritzats.
Les imatges captades s'emmagatzemen en un videoenregistrador ubicat en un armari tancat amb accés restringit.
Altres destinataris de comunicacions, inclosos països tercers o organitzacions internacionals: forces i cossos de seguretat; jutjats i tribunals.
Transferències internacionals. Documentació de garanties adequades en cas del 49.1 .: no n'hi ha (per regla general).
Quan sigui possible, terminis previstos per a les supressió de les diferents categories de dades: transcorregut un mes, excepte comunicació a forces i cossos de seguretat, i/o jutjats i tribunals.

SISTEMA DE VIDEOVIGILÀNCIA D'INSTAL·LACIONS MUNICIPALS

Permet la visualització i enregistrament d'imatges de l'interior d'algunes instal·lacions municipals.
Totes aquestes dependències es troben degudament senyalitzades mitjançant cartells indicadors col·locats en els accessos i en algunes zones interiors.
Les dependències municipals videovigilades són les següents:
· Dependències de la Policia Local, situat a l'avinguda Portmany, 35.
· Seu principal de l'Ajuntament, situada en Passeig del Mar, 16.
· Biblioteca Municipal, situada en carrer Cervantes, 23.
Les finalitat d'aquesta instal·lació interior és garantir la seguretat de les persones, els béns i les instal·lacions.
Aquesta finalitat està legitimada per l'article 6.1.e Compliment d'una missió d'interès públic del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades).
Els afectats poden exercir els seus drets de protecció de dades davant l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany a:
Seu Principal de l'Ajuntament: passeig de la Mar, 16, 07820, Sant Antoni de Portmany
Seu electrònica: https://santantoni.sedelectronica.es

Registre d'activitats: videovigilància interior

Responsable: Ajuntament de Sant Antoni de Portmany
Activitat de tractament: videovigilància d'instal·lacions municipals.
Legitimació del tractament: article 6.1.e del RGPD: Compliment d'una missió d'interès públic.
Finalitats del tractament: garantir la seguretat de persones, béns i instal·lacions.
Dades del contacte del Delegat de Protecció de Dades: dpd@santantoni.net
Categories de dades personals: imatge.
Categories d'afectats: clients, treballadors i ciutadans.
Descripció de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat: el sistema és només accessible des de les xarxes internes de l'Ajuntament i només per als usuaris autoritzats.
Les imatges captades s'emmagatzemen en videoenregistradors ubicats en armaris i/o sales tancades amb accés restringit.
Altres destinataris de comunicacions, inclosos països tercers o organitzacions internacionals: forces i cossos de seguretat; jutjats i tribunals.
Transferències internacionals. Documentació de garanties adequades en cas del 49.1.: no n'hi ha (per regla general).
Quan sigui possible, terminis previstos per a les supressió de les diferents categories de dades:
Transcorregut un mes, excepte comunicació a forces i cossos de seguretat, i/o jutjats i tribunals.

Data de l'última dimarts, 12 de febrer de 2019


Ajuntament de Sant Antoni de Portmany
Passeig de la Mar 16. CP 07820 Illes Balears (España)
Telèfon:971 34 01 11 | Fax:971 34 41 75
adreça electrònica:
ajuntament@santantoni.net