Inicio -> Ciutadania -> Educació -> Registro de facturas electronicas FACe

Presentació de factures

Torna Imprimiu

FACe


Per presentar factures dirigides a l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany existeixen les següents possibilitats:


Si l'import de la factura supera els 3.000,00 € i la factura està emesa per una persona jurídica haurà de presentar-se obligatòriament a través del Punt General d'Entrada de Factures Electròniques (FACe): https://face.gob.es

Els codis de l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany per a la presentació de factures en el punt FACE són:
Oficina comptable: L01070466
Òrgan gestor: L01070466
Unitat tramitadora: L01070466

El FACe és un servei del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública i al seu mateix portal apareixen instruccions i indicacions de com ha d'usar-se.


Si la factura no supera els 5.000,00 € i està emesa per una persona jurídica també haurà de presentar-se electrònicament però, en aquest cas, es pot triar si fer-ho a través de FACe (https://face.gob.es) o a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament (http://santantoni.sedelectronica.es).

En cas de fer-ho a través de la Seu Electrònica cal anar al catàleg de procediments i buscar el tràmit "Presentació de factura". Per fer-ho serà necessari un certificat electrònic vàlid.


Si la factura està emesa per una persona física, per exemple un autònom, independentment del seu import pot presentar-la electrònicament, a través de FACe o la Seu Electrònica, o presencialment en el registre d'entrada de l'Ajuntament.

Atenció perquè si la factura està emesa per una persona física però ens la presenta una persona jurídica, per exemple una gestoria o assesoria, també haurà de presentar-se electrònicament en FACe o Seu segon correspongui.


Fonaments legals

- Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic.
- Disposició adicional novena de les Bases d'execució del pressupost general del l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany.
- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques.

Data de l'última dijous, 24 de gener de 2019


Ajuntament de Sant Antoni de Portmany
Passeig de la Mar 16. CP 07820 Illes Balears (España)
Telèfon:971 34 01 11 | Fax:971 34 41 75
adreça electrònica:
ajuntament@santantoni.net