Inicio -> Ciutadania -> Educació -> Registro de facturas electronicas FACe

Presentació de factures

Torna Imprimiu

FACe


Per presentar factures dirigides a l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany existeixen les següents possibilitats:


Si l'import de la factura supera els 3.000,00 € i la factura està emesa per una persona jurídica haurà de presentar-se obligatòriament a través del Punt General d'Entrada de Factures Electròniques (FACe): https://face.gob.es

Els codis de l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany per a la presentació de factures en el punt FACE són:
Oficina comptable: L01070466
Òrgan gestor: L01070466
Unitat tramitadora: L01070466

El FACe és un servei del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública i al seu mateix portal apareixen instruccions i indicacions de com ha d'usar-se.


Si la factura no supera els 3.000,00 € i està emesa per una persona jurídica també haurà de presentar-se electrònicament però, en aquest cas, es pot triar si fer-ho a través de FACe (https://face.gob.es) o a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament (http://santantoni.sedelectronica.es).

En cas de fer-ho a través de la Seu Electrònica cal anar al catàleg de procediments i buscar el tràmit "Presentació de factura". Per fer-ho serà necessari un certificat electrònic vàlid.


Si la factura està emesa per una persona física, per exemple un autònom, independentment del seu import pot presentar-la electrònicament, a través de FACe o la Seu Electrònica, o presencialment en el registre d'entrada de l'Ajuntament.

Atenció perquè si la factura està emesa per una persona física però ens la presenta una persona jurídica, per exemple una gestoria o assesoria, també haurà de presentar-se electrònicament en FACe o Seu segon correspongui.


Fonaments legals

- Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic.
- Disposició adicional novena de les Bases d'execució del pressupost general del l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany.
- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques.

Data de l'última dijous, 5 de setembre de 2019


Ajuntament de Sant Antoni de Portmany
Passeig de la Mar 16. CP 07820 Illes Balears (España)
Telèfon:971 34 01 11 | Fax:971 34 41 75
adreça electrònica:
ajuntament@santantoni.net